2012/DailyLogs/0714

User guide to technologies

Bert Shi's talk